VABIS
(Säterbygdens VA samfällighetsförening)

Årsbokslut 2019 för

Säterbygdens VA Samfällighetsförening

717918-3319
Räkenskapsåret
2019-01-01 - 2019-12-31

Innehållsförteckning:Sida
Förvaltningsberättelse:1
Resultaträkning2
Balansräkning3-4
Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer5
Noter6
Underskrifter7
Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Säterbygdens VA Samfällighetsförening, 717918-3319 får härmed avge årsbokslut för 2019, företagets 2:a räkenskapsår.

År 2019, året då vi äntligen fått kommunalt vatten och avlopp till Säter. Vi har även fått igång fiber i ledningarna som dragits för det. Nu är det grövsta arbetet gjort och nu börjar delen av underhåll och drift samt möjlig utökning av vårt stamnät.

Samfälligheten har under året ökat med ytterligare 2 fastigheter/medlemmar. Detta gör oss till en rätt stor samfällighet, speciellt om man ser till det arbete som är gjort. Många andra samfälligheter hyr ut detta till konsulter eller tar in företag som arbetar med att bilda gemensamhetsanläggningar. Vi har fått beröm från bl.a. Lantmäteriet för det stora jobb vi på egen hand tagit oss an, det är ganska ovanligt. Vanligt är att föreningar hade betalat för arbetet som styrelsen i vår samfällighet gjort på ideell basis.

Styrelsen har under året snittat 2 möten i månaden, vissa perioder tätare och andra perioder mer sällan. Allt beroende på nya ärenden eller frågor som uppkommit från kommunen eller från er medlemmar samt efter vad vi själva har tyckt att det funnits behov av att diskutera. Deltagandet på styrelsemötena har varit hög och vi känner själva att vi från styrelsens sida haft en hög engagemangsnivå.

Styrelsen anordnade även under våren (22:a och 28:e april) två arbetsdagar då ni, våra medlemmar gjorde det möjligt att göra det jobb som behövdes för att kunna slutföra detta så mycket som det var möjligt. Ni slet och plockade sten, körde maskiner och surrade över korv med bröd. Det bjöds på musik från grammofonspelaren och dagar fyllda med skratt, värme och en känsla av samhörighet och gemenskap. Arbetet gick dessutom väldigt snabbt, vilket det för det mesta gör då man är många som hjälps åt. Vi från styrelsen vill tacka er medlemmar för ert deltagande under dessa dagar! Det kommer ytterligare inbjudningar till arbetsdagar detta år, men när det sker har styrelsen ej beslutat om ännu så håll ut.
Utöver dessa dagar har styrelsen själva varit ute med maskiner och fordon för att kontrollera, inventera och se över våra ledningar och ventiler i samband med besiktningar och nyanslutningar.

Vi vill även i år lyfta vår kassör som gör ett fantastiskt arbete med faktureringen och ekonomin som föreningen har. Det har underlättat för övriga styrelsen att en så duktig kassör tar över det ansvar som vi som samfällighetsförening faktiskt har. Vi i styrelsen kommer fortsätta åka runt och göra avläsningar 2-3 gånger om året för att hitta eventuella läckage och för att kunna fakturera er rätt summa.

Vår ordförande förtjänar också en eloge för alla samtal hon får hantera från kommun och lantmäteri m.m. Hon håller bra koll och ser till att resten av styrelsen har bra underlag att fatta beslut kring.
Den sista personen vi vill lyfta fram lite extra är Olle, vår hemsideansvarige. Utan honom hade vår hemsida inte varit lika uppdaterad med information och viktig fakta, så han fyller en väldigt viktig funktion.

Styrelsen kommer fortsätta arbeta för samfällighetens bästa och vi ser framemot kommande år för att se vad för spännande det kommer innehålla.Resultaträkning

Belopp i krNot019-01-01-
019-12-31
017-12-27-
2018-12-31
Nettoomsättning 230 708-
Övriga rörelseintäkter 1 75325 000
232 46125 000
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -114 437-
Övriga externa kostnader -17 520-6 696
Styrelsearvode -72 000-
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar

-46 837
Rörelseresultat-18 333

18 304

Resultat från finansiella poster
Resultat efter finansiella poster -18 33318 304
Resultat före skatt

-18 333

18 304

Årets resultat -18 33318 304
Balansräkning

Belopp i krNot2019-12-31 2018-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
VA-anläggning14 636 9144 253 166
4 636 914

4 253 166

Summa anläggningstillgångar 4 636 9144 253 166

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar97 600-
97 600-

Kassa och bank

646 309

769 338
Summa omsättningstillgångar

743 909

769 338

SUMMA TILLGÅNGAR 5 380 8235 022 504
Balansräkning

Belopp i krNot2019-12-31 2018-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Medlemsinbetalningar

5 130 002

3 822 000

Fond för underhåll av VA-anläggning 10 000-
Balanserad vinst eller förlust -18 304-
Årets resultat 18 27418 304
9 970

18 304

Summa eget kapital 5 139 9733 840 304

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 168 8501 182 200
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 72 000-
240 850

1 182 200

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 5 380 8235 022 504
Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2017:3

Värderingsprinciper m m

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Byggnader och mark

2019-12-312018-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 4 253 165
-Nyanskaffningar 430 5854 253 165
4 683 7504 253 165
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Årets avskrivning enligt plan -46 837
-46 837

Redovisat värde vid årets slut 4 636 9134 253 165
Underskrifter

Säter 2020.

Frida WaageSenja Willman
Ida Eliasson Johan Andersson
Anders BerglöwKenneth Brandkvist
Tomas ForsMin revisionsberättelse har lämnats den

Kjell Nilsson