VABIS
(Säterbygdens VA samfällighetsförening)

Årsbokslut 2018 för

Säterbygdens VA Samfällighetsförening

Räkenskapsåret
2017-12-27 - 2018-12-31


Innehållsförteckning:Sida
Förvaltningsberättelse1
Resultaträkning2
Balansräkning3-4
Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer5
Noter6
Underskrifter7

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Säterbygdens VA Samfällighetsförening, får härmed avge årsbokslut för 2017-12-27 - 2018-12-31, företagets 1:a räkenskapsår.

Allmänt om verksamheten

Efter flera års hårt slit för att få Vatten och Avlopp samt Fiber till Säter, så har vi nu kommit en bra bit på vägen. Vid årskiftet är de flesta påkopplade på vatten och avlopp.
En del får sitt vatten och avlopp i januari en del får vänta tills vintern släpper sitt grepp. Fibern kopplar Skövde Stadsnät in senare i vår.

Det mesta har flutit på bra i vår samfällighetsförening.

Under innevarande år så kommer vi att bli klara med anläggningen och då har vi bara driften kvar, vilket ger styrelsen mycket mindre arbete.

Resultaträkning

Belopp i kr Notering2017-12-27-
2018-12-31
Nettoomsättning-
Övriga rörelseintäkter25 000
25 000
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader-6 696
Rörelseresultat18 304
Resultat från finansiella poster
Resultat efter finansiella poster18 304
Resultat före skatt
 
18 304
 
Årets resultat18 304

Balansräkning

Belopp i krNotering2018-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark14 253 165
4 253 165
 
Summa anläggningstillgångar4 253 165
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank

769 338
Summa omsättningstillgångar
 
769 339
 
SUMMA TILLGÅNGAR5 022 504

Balansräkning

Belopp i kr2018-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital vid årets början3 822 000
Årets resultat18 304
3 840 304
 
Summa eget kapital
 
3 840 304
 
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder1 182 200
1 182 200
 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER5 022 504

Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna ovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1

Värderingsprinciper m m

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Noteringar

Notering 1 Byggnader och mark2018-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Nyanskaffningar4 253 165
4 253 165
 
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
 
            -
 
Redovisat värde vid årets slut4 253 165
-

Underskrifter

Säter 2019.

Frida Waage         Senja Willman

Ida Eliasson         Johan Andersson

Anders Berglöw        Daniel Wästefors

Tomas Fors          Kenneth Brandkvist


Min revisionsberättelse har lämnats den 12/2 -19
Kjell Nilsson