VABIS
(Säterbygdens VA samfällighetsförening)

Årsbokslut 2020 för

Säterbygdens VA Samfällighetsförening


717918-3319

Räkenskapsåret
2020-01-01 - 2020-12-31

Innehållsförteckning: Sida
Förvaltningsberättelse1
Resultaträkning2
Balansräkning3-4
Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer5
Noter6
Underskrifter 7Säterbygdens VA Samfällighetsförening 1(7)
717918-3319

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Säterbygdens VA Samfällighetsförening, 717918-3319 får härmed avge årsbokslut för 2020, företagets 3:a räkenskapsår.

År 2020, Coronaåret.

Samfälligheten har under året ökat med ytterligare 1 fastigheter/medlemmar.

Styrelsen har under året inte haft så många fysiska möten, mest digitala.

Styrelsen anordnade även under våren (27:e och 26:e juni) två arbetsdagar då ni, våra medlemmar gjorde det möjligt att göra det jobb som behövdes för att kunna slutföra detta så mycket som det var möjligt. Ni slet och plockade sten, körde maskiner och surrade över korv med bröd.

Styrelsen kommer fortsätta arbeta för samfällighetens bästa och vi ser fram emot kommande år för att se vad för spännande det kommer innehålla.


Säterbygdens VA Samfällighetsförening 2(7)
717918-3319

Resultaträkning


Belopp i krNot  2020-01-01- 2020-12-31 2019-01-01- 2019-12-31
Försäljning Vatten 169 542 230 708
Övriga rörelseintäkter 420 1 753
Summa Intäkter 169 962 232 461

Rörelsens kostnader
Inköp Vatten -93 536 -114 437
Kostnader Kamstrup -5 051 -
Övriga externa kostnader -35 307 -17 520
Möteskostnader -1 758 -
Styrelsearvode- -72 000
Personalkostnader -71 995 -
Av- och nedskrivningar av VA-anläggning -47 525 -46 837

Rörelseresultat
-85 210 -18 333
Årets resultat -85 210 -18 333Säterbygdens VA Samfällighetsförening 3(7)
717918-3319

Balansräkning


Belopp i kr Not 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
VA-anläggning 1 4 658 197 4 636 914
4 658 197

4 636 914

Summa anläggningstillgångar 4 658 197 4 636 914

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 56 275 97 600
56 275 97 600

Kassa och bank

570 391

646 309
Summa omsättningstillgångar

626 666 743 909
SUMMA TILLGÅNGAR 5 284 863 5 380 823
Säterbygdens VA Samfällighetsförening 4(7)
717918-3319

Balansräkning


Belopp i kr Not 2020-12-31 2019-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital
Medlemsinbetalningar

5 235 002 5 130 002
Fond för underhåll av VA-anläggning 20 000 10 000
Balanserad vinst eller förlust -29 18 304
Årets resultat -85 210 -18 333
-65 239 9 971

Summa eget kapital 5 169 763 5 139 973

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 43 100 168 850
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 72 000 72 000
115 100 240 850

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 5 284 863 5 380 823
Säterbygdens VA Samfällighetsförening 5(7)
717918-3319

Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2017:3

Värderingsprinciper m m

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.


Säterbygdens VA Samfällighetsförening 6(7)
717918-3319

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Byggnader och mark

2020-12-31 2019-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 4 683 750 4 253 165
-Nyanskaffningar 68 808 430 585
4 752 558 4 683 750
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början -46 837
-Årets avskrivning enligt plan -47 525 -46 837
-94 362 -46 837

Redovisat värde vid årets slut 4 658 196 4 636 913
Säterbygdens VA Samfällighetsförening 7(7)
717918-3319

Underskrifter

Säter 2021.

Frida WaageSenja WillmanIda EliassonJohan AnderssonAnders BerglöwKenneth BrandkvistTomas ForsMin revisionsberättelse har lämnats denSture Åkesson