VABIS
(Säterbygdens VA samfällighetsförening)

Årsbokslut 2021 för

Säterbygdens VA Samfällighetsförening


717918-3319

Räkenskapsåret
2021-01-01 - 2021-12-31

Innehållsförteckning: Sida
Förvaltningsberättelse1
Resultaträkning2
Balansräkning3-4
Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer5
Noter5
Underskrifter 6Säterbygdens VA Samfällighetsförening 1(6)
717918-3319

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Säterbygdens VA Samfällighetsförening, 717918-3319 får härmed avge årsbokslut för 2021, föreningens 4:e räkenskapsår.

Året har präglats av rådande pandemi som även påverkat styrelsens möjlighet till fysiska möten.

Styrelsen har, där det krävts nödvändig närvaro, haft 6 möten och däremellan haft kontinuerlig konversation av uppkomna problem och frågeställningar via gruppchatt på messenger.

Några medlemmar har haft problem med sina pumpar. Då har vår reservpump kommit väl till pass.

Styrelsens arbete blir successivt mindre betungande där frekventa möten nu inte krävs i samma utsträckning som tidigare. Nu går vi in i ett förvaltningsstadie.

Styrelsen kommer forsätta arbeta för samfällighetens bästa och vi ser fram emot kommande år.


Säterbygdens VA Samfällighetsförening 2(6)
717918-3319

Resultaträkning


Belopp i krNot  2021-01-01-
2021-12-31
2020-01-01-
2020-12-31

Försäljning Vatten

162 965

169 542
Övriga rörelseintäkter 120 420
Summa Intäkter 163 085 169 962

Rörelsens kostnader
Inköp Vatten -158 108 -93 536
Kostnader Kamstrup -5 076 -5 051
Övriga externa kostnader-20 181 -35 307
Möteskostnader -775-1 758
Styrelsearvode-1 500 -
Personalkostnader -73 493 -71 995
Av- och nedskrivningar av VA-anläggning -47 525 -47 525

Rörelseresultat
-143 573 -85 210
Årets resultat -143 573 -85 210Säterbygdens VA Samfällighetsförening 3(6)
717918-3319

Balansräkning


Belopp i kr Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
VA-anläggning 1 4 610 6724 658 197
4 610 672

4 658 197

Summa anläggningstillgångar 4 610 672 4 658 197

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 54 554 56 275
54 554 56 275

Kassa och bank

475 032

570 391
Summa omsättningstillgångar

529 586 626 666
SUMMA TILLGÅNGAR 5 140 258 5 284 863
Säterbygdens VA Samfällighetsförening 4(6)
717918-3319

Balansräkning


Belopp i kr Not 2021-12-31 2020-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital
Medlemsinbetalningar

5 235 002 5 235 002
Fond för underhåll av VA-anläggning 30 000 20 000
Balanserad vinst eller förlust -85 239 -29
Årets resultat -143 573 -85 210
-198 812 -65 239

Summa eget kapital 5 036 190 5 169 763

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 30 568 43 100
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 73 500 72 000
104 068 115 100

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 5 140 258 5 284 863
Säterbygdens VA Samfällighetsförening 5(6)
717918-3319

Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2017:3

Värderingsprinciper m m

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Byggnader och mark

2021-12-31 2020-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 4 752 559 4 683 750
-Nyanskaffningar 68 808
4 752 559 4 752 558
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början -94 362-46 837
-Årets avskrivning enligt plan -47 525 -47 525
-141 887 -94 362

Redovisat värde vid årets slut 4 610 672 4 658 196
Säterbygdens VA Samfällighetsförening 6(6)
717918-3319

Underskrifter

Säter 2022-02-03.

Frida WaageSenja WillmanIda EliassonJohan AnderssonAnders BerglöwKenneth BrandkvistTomas ForsMin revisionsberättelse har lämnats den 2022-02-08Sture Åkesson

Säterbygdens VA Samfällighetsförening


REVISIONSBERÄTTELSE 2022

I egenskap av vald revisor för Säterbygdens VA Samfällighetsförening har jag granskat styrelsens förvaltning enligt föreningens stadgar för räkenskapsåret 2021.01.01 - 2021.12.31.

Enligt min uppfattning har styrelsens arbete utförts på ett föredömligt sätt, föreningens redovisning har utförts i enlighet med god redovisningssed och gällande lagar och att Balans- och Resultaträkning ger en rättvisande bild av föreningens verksamhet under perioden.

Jag tillstyrker därför att Årsstämman fastställer Reslutat och Balansräkning och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.01.01 - 2021.12.31

Skövde 2022.02.08

Sture Åkesson