VABIS
(Säterbygdens VA samfällighetsförening)

Årsbokslut 2022 för

Säterbygdens VA Samfällighetsförening

717918-3319

Räkenskapsåret

2022-01-01 - 2022-12-31
Innehållsförteckning: Sida

Förvaltningsberättelse 1
Resultaträkning 2
Balansräkning 3-4
Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 5
Noter 5
Underskrifter 6Säterbygdens VA Samfällighetsförening 1(6)
717918-3319

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Säterbygdens VA Samfällighetsförening, 717918-3319 får härmed avge årsbokslut för 2022, föreningens 5:de räkenskapsår.

Styrelsen har haft 4 möten och däremellan haft kontinuerlig konversation av uppkomna problem och frågeställningar via gruppchatt på messenger.

Några medlemmar har haft problem med sina pumpar, då har vår reservpump kommit väl till pass.

Kenneth har bytt kretskort i alla våra avloppspumpar.

Styrelsen kommer fortsätta arbeta för samfällighetens bästa och vi ser framemot kommande år.

Lördagen den 15:de april kommer Styrelsen att gå ledningssträckan för att se att allt är i ordning, röja eventuell sly osv. Finns det intresse för medlem att delta, välkomna till Frida Kl. 10.00

Säterbygdens VA Samfällighetsförening 2(6)
717918-3319

Resultaträkning


Belopp i kr

not

2022-01-01-
2022-12-31
2021-01-01-
2021-12-31
Försäljning Vatten   178 120 162 965
Övriga rörelseintäkter   240 120
Summa intäkter   178 360 163 085
Rörelsens kostnader      
Inköp Vatten   -135 516 -158 108
Inköp material   -1 000 -
Kostnader Kamstrup   -5 242 -5 076
Underhåll VA.anläggning   -61 119 -
Övriga kostnader   -19 222 -20 181
Möteskostnader -1 183 -775
Styrelsearvode -1 500 -1 500
Personalkostnader -93 148 -73 493
Av- och nedskrivningar av VA-anläggning -47 858

-47 525

Rörelseresultat

-187 428

-143 573

Årets resultat -187 428 -143 573

Säterbygdens VA Samfällighetsförening 3(6)
717918-3319

Balansräkning


Belopp i kr not 2022-12-31 2021-12-31
TILLGÅNGAR     
Anläggningstillgångar     
Materiella anläggningstillgångar     
VA-anläggning 1 4 596 1394 610 672
    4 596 139

4 610 672

Summa anläggningstillgångar   4 596 139 4 610 672

Omsättningstillgångar
     
Kortfristiga fordringar     
Kundfordringar   57 056 54 554
   57 056

54 554

Kassa och bank   285 067 475 032
Summa omsättningstillgångar

  342 123

529 586

SUMMA TILLGÅNGAR   4 938 262 5 140 258

Säterbygdens VA Samfällighetsförening 4(6)
717918-3319

Balansräkning


Belopp i kr not 2022-12-31 2021-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER     
Eget kapital     
Eget kapital     
Medlemsinbetalningar

5 235 002

5 235 002

Fond för underhåll av VA-anläggning 10 000 30 000
Balanserad vinst eller förlust -228 812 -85 239
Årets resultat-187 428 -143 573
  -406 240

-198 812

Summa eget kapital 4 828 762 5 036 190
Kortfristiga skulder   
Leverantörsskulder - 30 568
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 109 500 73 500
  109 500

104 068

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 4 938 262 5 140 258

Säterbygdens VA Samfällighetsförening 5(6)
717918-3319

Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2017:3

Värderingsprinciper m m
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Byggnader och mark

   2022-12-31 2021-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:      
-Vid årets början   4 752 559 4 752 559
-Nyanskaffningar  33 325 
 4 785 884 4 752 559
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:   
-Vid årets början -141 887 -94 362
-Årets avskrivning enligt plan -47 858 -47 525
-189 745

-141 887

Redovisat värde vid årets slut 4 596 139 4 610 672
Säterbygdens VA Samfällighetsförening 6(6)
717918-3319

Underskrifter

Säter 2023-02-05

Frida Waage Senja Willman
Ida Eliasson Johan Andersson
Anders Berglöw Kenneth Brandkvist
Tomas Fors 


Min revisionsberättelse har lämnats den 2023-02-13
Sture ÅkessonVABIS

(Säterbygdens VA Samfällighetsförening)

REVISIONSBERÄTTELSE 2023

I egenskap av vald revisor för Säterbygdens VA Samfällighetsförening, har jag grankat styrelsens förvaltning enligt föreningens stadgar för räkenskapsåret 2022-01-01 − 2022-12-31.

Enligt min uppfattning har styrelsens arbete utförts på ett föredömligt sätt, föreningens redovisning har utförts i enlighet med god redovisningssed och gällande lagar och att Balans- och Resultaträkning ger en rättvisande bild av föreningens verksamhet under perioden.

Jag tillstyrker därför att Årsstämman fastställer Resultat och Balansräkning och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022-01-01 − 2022-12-31.

Skövde 2023-03-13

Sture Åkesson