VABIS
(Säterbygdens VA samfällighetsförening)

Årsbokslut 2023 för


Säterbygdens VA Samfällighetsförening

717918-3319

Räkenskapsåret
2023-01-01 - 2023-12-31


Innehållsförteckning:Sida
Förvaltningsberättelse1
Resultaträkning2
Balansräkning3-4
Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer5
Noter5
Underskrifter61(6)Säterbygdens VA Samfällighetsförening
717918-3319

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Säterbygdens VA Samfällighetsförening, 717918-3319 får härmed avge årsbokslut för 2023, föreningens 6:e räkenskapsår.

Styrelsen har haft 4 möten och däremellan haft kontinuerlig konversation av uppkomna problem och frågeställningar via gruppchatt på messenger.

Styrelsen har gått ledningsträckan och kollat läget och röjt för sly.

Grabbarna i styrelsen har fixat dränering i vår brunn vid 26:an.

Styrelsen kommer att forsätta arbeta för samfällighetens bästa och vi ser framemot kommande år.


2(6)Säterbygdens VA Samfällighetsförening
717918-3319

Resultaträkning


Belopp i krNot2023-01-01- 2023-12-312022-01-01- 2022-12-31

Försäljning Vatten

215 245

178 120
Övriga rörelseintäkter242240
Summa Intäkter215 487178 360

Rörelsens kostnader
Inköp Vatten-140 766-135 516
Inköp material--1 000
Kostnader Kamstrup-5 842-5 242
Underhåll VA.anläggning--61 119
Övriga kostnader-19 772-19 222
Möteskostnader-1 480-1 183
Styrelsearvode1 500-1 500
Personalkostnader-74 995-93 148
Av- och nedskrivningar av VA-anläggning-48 257-47 858
Rörelseresultat

-74 125-187 428
Ränteintäkter och liknande resultatposter

1 192-
Årets resultat-72 933-187 428


3(6) Säterbygdens VA Samfällighetsförening
717918-3319

Balansräkning


Belopp i kr Not 2023-12-31 2022-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
VA-anläggning 1 4 587 781 4 596 139


4 587 781 4 596 139
Summa anläggningstillgångar

4 587 781 4 596 139
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 105 400 57 056


105 400 57 056
Kassa och bank 175 669 285 067
Summa omsättningstillgångar

281 069 342 123
SUMMA TILLGÅNGAR 4 868 850 4 938 262


4(6) Säterbygdens VA Samfällighetsförening
717918-3319

Balansräkning


Belopp i kr Not 2023-12-31 2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital
Medlemsinbetalningar

5 235 002 5 235 002
Fond för underhåll av VA-anläggning 15 311 10 000
Balanserad vinst eller förlust -416 240 -228 812
Årets resultat -72 933 -187 428


-473 862 -406 240
Summa eget kapital

4 761 140 4 828 762
Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 107 710 109 500


107 710 109 500
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 4 868 850 4 938 262


5(6) Säterbygdens VA Samfällighetsförening
717918-3319

Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer


Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2017:3

Värderingsprinciper m m
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Byggnader och mark
2023-12-31 2022-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 4 785 884 4 752 559
-Nyanskaffningar 39 900 33 325
4 825 784 4 785 884
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början -189 745 -141 887
-Årets avskrivning enligt plan -48 257 -47 858


-238 002 -189 745
Redovisat värde vid årets slut 4 587 782 4 596 139


6(6) Säterbygdens VA Samfällighetsförening
717918-3319

Underskrifter


Säter 2024-02-15

Frida Waage Senja Willman
Ida Eliasson Johan Andersson
Anders Berglöw Kenneth Brandkvist
Tomas Fors

Min revisionsberättelse har lämnats den 2024-02-19
Sture Åkesson