VABIS
(Säterbygdens VA samfällighetsförening)

Dagordning Årsmöte 2019 VABIS

§1     Mötet öppnas

§2     Val av mötesordförande

§3     Val av mötessekreterare

§4     Godkännande av dagordning

§5     Val av justerare

§6     Fråga om kallelsen skett i behörig ordning

§7     Styrelsens verksamhetsberättelse

§8     Ekonomisk verksamhetsberättelse

§9     Ansvarsfrihet för styrelse

§10   Lägesrapport, NOV – nu

§11   Relationsritning till grävning på tomt

§12   Gräddhyllan, servitutavtal för påskrift

§13   Val av styrelse
  1. Ordförande
  2. Val av 3 ledamöter
  3. Inadjungerad
  4. Val av 2 valberedare
§14   Arvode

§14   Stenkörning

§16   Drift och underhåll §17   Fibermöte

§18   Övriga frågor

§19   Mötet avslutas