VABIS
(Säterbygdens VA samfällighetsförening)


preliminär Dagordning vid stämma.
Vid ordinarie stämma ska följande ärenden behandlas:
 1. val av ordförande för stämman
 2. val av sekreterare för stämman
 3. val av två justerare
 4. styrelsens och revisorernas berättelser
 5. ansvarsfrihet för styrelsen
 6. framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
 7. ersättning till styrelsen och revisorerna
 8. styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
 9. val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter. Styrelsen ska bestå av minst 5 och högst 9 ledamöter och högst 2 suppleanter.
  Föreningsstämman utser ordförande bland styrelsens medlemmar.
  I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.
 10. val av revisorer och suppleanter. Ordinarie föreningsstämman utser 1 revisor och 1 suppleant.
 11. fråga om val av valberedning
 12. övriga frågor
 13. meddelande av plats där protokollet från stämman hålls tillgängligt.