VABIS
(Säterbygdens VA samfällighetsförening)

Dagordning Årsmöte
Säterbygdens VA samfällighetsförening

§1     Mötet öppnas

§2     Val av mötesfunktionärer
 1. ) Ordförande
 2. ) Sekreterare
 3. ) Protokolljusterare samt rösträknare 2 st
§3     Godkännande av dagordning

§4     Godkännande att årsmötet är behörigt utlyst

§5     Styrelsens verksamhetsberättelse 2019

§6     Ekonomisk verksamhetsberättelse 2019

§7     Revisionsberättelse 2019

§8     Ansvarsfrihet för styrelse

§9     Beslut gällande arvode för styrelsen för åren 2019/2020

§10    Val av styrelse
 1. ) Ordförande på 1 år
 2. ) Val av 3 ledamöter på 2 år
 3. ) Inadjungerad 1 år
 4. ) Revisor 1st samt 1st revisorsersättare
 5. ) Val av 2 valberedare
§11    Drift och underhåll (Information)
 1. ) Avläsning
 2. ) Avlopp och Vatten, förrättning. Fett i avloppet m.m
 3. ) Policy nyanslutningar.
 4. ) Försäljning av fastighet, kontakt med styrelsen för avläsning.
 5. ) Kontakt vid fel - jour-nummer
§12    Verksamhetsplanering 2020
 1. Stenkörning
 2. Arbetsdagar 2st, jordåterställning m.m
 3. Sommarfest
§13    Motioner

§14    Övriga frågor

§15    Mötet avslutas