VABIS
(Säterbygdens VA samfällighetsförening)

Dagordning 2024
Säterbygdens VA samfällighetsförening

§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande
§3 Val av mötessekreterare
§4 Godkännande av dagordning
§5 Val av justerare
§6 Fråga om kallelse skett i behörig ordning
§7 Styrelsens ekonomiska verksamhetsberättelse
§8 Ansvarsfrihet för styrelsen
§9 Val av styrelse
  • Ordförande (1år)
  • Ledamöter 3 st (2 år)
  • Revisor (1 år)
  • Revisorsuppleant (1år)
  • Inadjungerad hemsideansvarig (2 år)
  • valberedare 2 st (1år)
§10 Styrelsearvode
§11 Hemsidan
§12 Övriga frågor
§13 Mötet avslutas