VABIS
(Säterbygdens VA samfällighetsförening)

Protokoll Årsmöte 2023
Säterbygdens VA samfällighetsförening

§1 Mötet öppnas
Frida Waage öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§2 Val av mötesfunktionärer
 • Ordförande
  Mötet valde Ida Eliasson till mötesordförande
 • Sekreterare
  Mötet valde Frida Waage till mötessekreterare
 • Protokolljusterare samt rösträknare 2 st.
  Mötet valde Tomas Fors och Johan Andersson till protokolljusterare tillika rösträknare.
§3 Godkännande av dagordning
Mötet valde att godkänna dagordningen.

§4 Årsmötets behöriga utlysande samt fastställande av röstlängd
Mötet röstade för att årsmötet varit behörigt utlyst. Röstlängden fastställdes till 21 röstberättigade medlemmar. Se bilaga 1

§5 Styrelsens verksamhetsberättelse 2022
Mötesordförande läste högt upp styrelsens verksamhetsberättelse, mötet beslutade att godkänna den. Se bilaga 2

§6 Ekonomisk verksamhetsberättelse 2022
Föreningens kassör redogjorde över den ekonomiska verksamhetsberättelsen med balans och resultatrapport. Mötet valde att godkänna den och lägga den till handlingarna. Se bilaga 3

§7 Revisionsberättelse 2022
Föreningens kassör läste upp revisionsberättelsen, mötet valde att godkänna den och lägga den till handlingarna. Se bilaga 4

§8 Ansvarsfrihet för styrelse
Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för Verksamhetsåret 2022.

§9 Beslut gällande arvode för styrelsen för åren 2022
Mötet beslutade att hålla kvar arvodet till styrelsen på samma nivå som föregående år. 1500kr/fastighet som fördelas inom styrelsen.

§10 Medlemsavgift
Styrelsen föreslår fortsatt årsavgift på 3000kr. Mötet beslutade en fortsatt årsavgift på 3000kr/fastighet.

§11 Val av styrelse
 • Ordförande 1 år
  Mötet beslutade att välja om Frida Waage ytterligare 1 år.
 • Ledamöter på 2 år 3 st
  Mötet beslutade att välja om Tomas Fors, Johan Andersson och Kenneth Brandqvist till ytterligare 2 år.
 • Revisor 1st samt 1st revisorsersättare
  Mötet valde Sture Åkesson till revisor samt Lotten Svensson till revisorsersättare
 • Val av 2 valberedare, varav en sammankallande
  Mötet valde Ulf Sandberg och Susanne Ottow som valberedning varav Ulf Sandberg till sammankallande.
§12 Drift och underhåll information
Dessa punkter föredrogs som information av Kenneth Brandqvist. Ej beslutandepunkter.
 • Hur sköter vi om våra avloppspumpar (spolning, rengöring osv)
 • Om olyckan är framme- har du haft din pump på reparation så behöver styrelsen få in följesedeln med vad som är gjort, detta för att kunna följa upp dokumentationen.
 • Nya förskolan avetablerad
 • Kretskort-Nya kretskort är installerade. Kenneth informerar.
 • Ny Förrättning är gjord och godkänd.
 • Nytt avtal med kommunen
 • VA arbete från kommunen 15-16 April
Verksamhetsplanering 2023
Denna punkt föredrogs som information av Frida Waage för mötet. Ej beslutandepunkter.
 • Arbetsdag för styrelsen den 15/4 med kontroll av stamnät m.m
 • Se över försäkring för samfälligheten
§13 Motioner
Inga motioner var inkomna därav ingen motionsbehandling.

§14 Övriga frågor
Inga övriga frågor togs upp.

§15 Mötet avslutas
Mötesordförande Ida avslutade mötet och tackade för visat intresse och deltagande.

-------------------------------------------
Mötesordförande Ida Eliasson

---------------------------------------------
Mötessekreterare Frida Waage

---------------------------------------------
Protokolljusterare Johan Andersson
---------------------------------------------
Protokolljusterare Tomas Fors