VABIS
(Säterbygdens VA samfällighetsförening)

Protokoll Årsmöte 2024-03-14
Säterbygdens VA samfällighetsförening


§1 Mötet öppnas
Frida öppnade mötet

§2 Val av mötesordförande
Mötet valde Frida Waage till mötesordförande

§3 Val av mötessekreterare
Mötet valde Ida Eliasson till mötessekreterare

§4 Godkännande av dagordning
Mötet godkände dagordningen.

§5 Val av justerare
Mötet valde Emma Sahlquist och Kenneth Brandqvist till justerare.

§6 Fråga om kallelse skett i behörig ordning
Mötet ansåg att kallelsen skett i behörig ordning.

§7 Styrelsens ekonomiska verksamhetsberättelse
Kassör Senja drog den ekonomiska verksamhetsberättelse och mötet valde att godkänna den och lägga den till handlingarna.

§8 Ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet valde att ge styrelsen ansvarsfrihet för föregående verksamhetsår.

§9 Val av styrelse
 • Ordförande (1år):
    Frida Waage Omval
 • Ledamöter 3 st (2 år):
    Senja Willma Omval
    Ida Eliasson Omval
    Anders Berglöw Omval
 • Revisor (1 år):
    Lotten Svensson Ny Val
 • Revisorsuppleant (1år):
    Seija Väänänen Ny Val
 • Inadjungerad hemsideansvarig (2 år):
    Olle Häggmark Omval
 • Val av 2 valberedare (1år):
    Ulf Sandberg och Susanne Ottow
§10 Styrelsearvode
Mötet beslutade att godkänna föreslagna arvodesnivåerna på 1500kr/fastighet med tillhörande beslut: att arvodet kommande år skall följa konsumentprisindex för att följa inflationen i samhället

§11 Hemsidan
Information om hemsidan och påminnelse att den finns delgavs mötet.

§12 Övriga frågor
Händelser kring pumpar och larm togs upp som information detta efter fråga från medlem om eventuella haverier. Information om byte av kretskort och att de genomförts.

§13 Mötet avslutas
Mötesordförande avslutade mötet genom att säga tack för visat intresse.


Underskrifter
Mötesordförande Frida WaageMötessekreterare Ida Eliasson
Mötesjusterare Emma SahlquistMötesjusterare Kenneth Brandqvist