VABIS
(Säterbygdens VA samfällighetsförening)

REVISIONSBERÄTTELSE 2018

I egenskap av vald revisor för Säterbygdens VA Samfällighetsförening har jag tagit del av och granskat föreningens räkenskaper och Årsbokslut för perioden 2017.12.27 - 2018.12.31.

Min bedömning är att redovisningen utförts i enlighet med god redovisningssed och gällande lagar och att Balans- och Resultaträkning ger en rättvisande bild av föreningens verksamhet under perioden.

Jag tillstyrker därför att Årsstämman fastställer Resultat och Balansräkning och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för föreningens första verksamhetsår 2017.12.27 - 2018.12.31.

Skövde den 12 februari 2019
Kjell Nilsson