VABIS
(Säterbygdens VA samfällighetsförening)

REVISIONSBERÄTTELSE 2019

I egenskap av vald revisor för Säterbygdens VA Samfällighetsförening har jag tagit del av och granskat föreningens räkenskaper och Årsbokslut för perioden 2019.01.01 - 2019.12.31.
Min bedömning är att redovisningen utförts i enlighet med god redovisningssed och gällande lagar och att Balans- och Resultaträkning ger en rättvisande bild av föreningens verksamhet under perioden.
Jag tillstyrker därför att Årsstämman fastställer Resultat och Balansräkning och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.01.01 — 2019.12.31.

Skövde den 23 februari 2020

Kjell Nilsson