VABIS
(Säterbygdens VA samfällighetsförening)

REVISIONSBERÄTTELSE 2024

I egenskap av vald revisor för Säterbygdens VA Samfällighetsförening har jag granskat styrelsens förvaltning enligt föreningens stadgar för räkenskapsåret 2023.01.01 - 2023.12.31.

Enligt min uppfattning har styrelsens arbete utförts på ett föredömligt sätt, föreningens redovisning har utförts i enlighet med god redovisningssed och gällande lagar och Balans- och Resultaträkning ger en rättvisande bild av föreningens verksamhet under perioden.

Jag tillstyrker därför att Årsstämman fastställer Resultat och Balansräkning och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.01.01 — 2023.12.31.

Skövde 2024.02.19

Sture Åkesson