VABIS
(Säterbygdens VA samfällighetsförening)

Skötsel av avloppspump

LPS-pumpen har inbyggd automatik för start, stopp och larmnivå. Pumpen är konstruerad enligt gällande normer och väntas arbeta felfritt i åratal utan att förebyggande service behövs.

Om pumpen av någon anledning ej skulle fungera, träder det automatiska larmsystemet i funktion och larm indikeras.

Skulle detta hända skall servicestället genast kontaktas.

varning.pngVid larm skall ej ytterligare vatten spolas i avloppet förrän felet är avhjälpt.
Innan ni ringer och felanmäler till servicestället, kontrollera att alla säkringar är hela, att strömbrytarna är tillslagna och att ström finns fram till pumpen.
varning.pngOBS! Hög vattennivå kan uppstå vid strömavbrott. Pumpen startar automatiskt vid behov efter strömavbrottets slut.
varning.png Pumpen kan styras manuellt genom att trycka på apparatlådans testknapp.
OBS Torrkör aldrig pumpen.
Låt strömmen till pumpen vara påslagen även när huset står tomt.

Demontering av pump

varning.png VARNING! Om tanken av någon anledning är vattenfylld skall strömmen alltid brytas till pumpstationen innan demontering påbörjas. Då pumpen är försedd med ett roterande skärhjul skall stickproppen alltid avlägsnas innan pumpen lyfts ur tanken.