VABIS
(Säterbygdens VA samfällighetsförening)

Protokoll 2020-03-05
Årsmöte Säterbygdens VA samfällighetsförening

§1 Mötet öppnas
Frida öppnar mötet och hälsar välkomna, Frida presenterar styrelsen

§2 Val av mötesfunktionärer
 1. ) Ordförande väljs Ida Eliasson
 2. ) Sekreterare väljs Frida Waage
 3. ) Protokolljusterare samt rösträknare 2 st Olle och Christina Häggmark.
  Jim anländer sent och vi lägger hans fastighet till rösträkningen (28 fastigheter)
§3 Godkännande av dagordning
Ja, den finns även i skrift för de närvarande som önskar. Se bilaga 1

§4 Godkännande att årsmötet är behörigt utlyst
Ja

§5 Styrelsens verksamhetsberättelse 2019
Ida Eliasson läser styrelsen verksamhetsberättelse högt, den godkänns och finns även i skrift för de närvarande som vill ha den framför sig. Se bilaga 2

§6 Ekonomisk verksamhetsberättelse 2019
Senja Willman läser högt och visar på projektorskärm styrelsens Årsbokslut, den godkänns och finns även i skrift för de närvarande som vill ha den framför sig. Se bilaga 3

§7 Revisionsberättelse 2019
Senja läser upp Kjells revisionsberättelse, Kjell är ej närvarande. Se bilaga 4

§ Ansvarsfrihet för styrelse
Ja

§8 Beslut gällande arvode för styrelsen för åren 2019/2020
Liggande förslag beslutas. Alla fastigheter betalar in 1500:- per år. Detta beskattas och betalas ut som lön till styrelsen en gång om året. Vi beslutar även att summan fördelas jämnt inom styrelsen. Besluten som tas gäller:
1500:- per fastighet för 2019 fördelas inom styrelsen samt
1500:- per fastighet för 2020 fördelas inom styrelsen
Arvodet för styrelsearbetet ska delas inom styrelsen och styrelsen bestämmer själva fördelningen.
Nytt beslut angående arvode samt fördelning för 2021 tas på årsmötet 2021


§9 Val av styrelse
 1. ) Ordförande på 1 år väljs Frida Waage
 2. ) Val av 3 ledamöter på 2 år väljs Senja Willman, Ida Eliasson och Anders Berglöw
 3. ) Inadjungerad 1 år väljs Olle Häggmark
 4. ) Revisor 1st Sture Åkesson
  1st revisorsersättare Lotten Svensson
 5. ) Val av 2 valberedare väljs Ulf Sandberg och Max Blomqvist

§10 Drift och underhåll (Information)

§11 Verksamhetsplanering 2020 §12 Motioner
Inga

§13 Övriga frågor
 1. Trycket hos Stallet och på Bäckagården är dåligt. Vi ska kolla med VA enheten om det kan höjas och vi ska kolla med Klas om de kan få en tryckmätare på sin anslutning för att se vad de har för tryck.

 2. Mer digital information istället för via brevlåda föreslås av fru Andersson på Bäckagården. Det uppskattas av styrelsen om vi kan köra digitalt också så vi hoppas komma dit.

§14 Mötet avslutas
Frida avslutar mötet

underskrifter

Ordförande Frida Waage

Sekreterare Ida Eliasson

Justerare Olle Häggmark

Justerare Christina Häggmark

Ledamot Senja Willman

Ledamot Tomas Fors

Ledamot Anders Berglöw

Ledamot Johan Andersson

Ledamot Kennth Brandqvist