PATH

Personuppgifter

GDPR

Den 25 maj 2018 trädde en ny lagstiftning in, GDPR (General data protection regulation). GDPR ersätter PUL (Personuppgiftslagen) och det innebär bland annat att samfälligheten är skyldig att informera er medlemmar vilka personuppgifter som lagras i samband med VA-fakturering och medlemskap.

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, såsom adress, fastighetsbeteckning, vattenmätarnumret, ev. telefonnummer samt e-postadress om sådan lämnats. Syftet med en sådan behandling är att kunna fakturera förbrukningen av vatten och avlopp samt att kunna skicka kallelse till föreningsstämmor och upprätta debiteringslängd. Vi har fått dina uppgifter i samband med lantmäteriförrättningen 2017-12-01 eller vid ägarbyte av din fastighet.

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftningen vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är för att kunna fullgöra avtalet mellan föreningen och medlemmen.

Du har rätt att kontakta styrelsen om du vill ha ut informationen om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse av dessa eller för att begära att vi begränsar behandlingen av dina uppgifter.

Vänligen
Styrelsen