PATH

Stadgar

enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL).
Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla.
Kommun: Skövde
Län: Västra Götalands län
§ 1
Firma
Föreningens firma är SÄTERBYGDENS VA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
§ 2
Samfälligheter
Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggningen SKÖVDE ÅKERSÄTER GA:3.
§ 3
Grunderna för förvaltningen
Samfälligheten ska förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess ändamål.
§ 4
Medlem
Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom som har del i samfällighet upptagen under 2 §.
§ 5
Styrelse
säte, sammansättning
För föreningen ska finnas en styrelse med säte i Skövde kommun.
Styrelsen ska bestå av minst 5 och högst 9 ledamöter och högst 2 suppleanter.
§ 6
Styrelse
val
Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma.
Mandattiden för ledamot är ett eller två år och för suppleant ett år.
Om en helt ny styrelse väljs på föreningsstämman ska 3 ledamöter väljas på ett år.
Övriga ledamöter ska väljas på två år. Föreningsstämman utser ordförande bland styrelsens medlemmar.
I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.
§ 7
Styrelse
kallelse till sammanträde
Kallelse av ledamöterna till styrelsesammanträde ska ske minst 14 dagar före sammanträdet.
Kallelsen ska innehålla uppgift om de ärenden som ska tas upp på sammanträdet.
Suppleanterna ska inom samma tid underrättas om sammanträdet och de ärenden som ska tas upp på detta.
Ledamot, som är förhindrad att närvara, ska genast meddela detta till ordföranden, som är skyldig att
omedelbart kalla en suppleant i ledamotens ställe. Suppleant som inte ersätter frånvarande styrelseledamot
har rätt att närvara vid sammanträdet, men har inte rösträtt.
§ 8
Styrelse
beslutsförhet, protokoll
Styrelsen är beslutför när kallelse har skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter
är närvarande. Utan hinder av detta ska styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie
ledamöter har infunnit sig till sammanträdet.Som styrelsens beslut gäller den mening som får flest röster.
Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av ordföranden, förutom vid personval där beslutet i så fall
avgörs genom lottning. Ett ärende som inte har stått i kallelsen får avgöras om minst två tredjedelar av
styrelseledamöterna är närvarande och överens om beslutet.En fråga får avgöras utan att kallelse har skett om samtliga ordinarie styrelseledamöter är överens om beslutet. Den som har deltagit i avgörandet av ett ärende får reservera sig mot beslutet. Sådan reservation ska anmälas före sammanträdets slut.
Protokoll ska föras över de ärenden där styrelsen har fattat beslut.
Protokollet ska innehålla datum, deltagande styrelseledamöter och suppleanter,
en kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer.
Protokollet ska justeras av ordföranden eller av annan ledamot som har lett sammanträdet i stället för ordförande.
§ 9
Styrelse,
förvaltning
Styrelsen ska:
 1. förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar
 2. föra redovisning över föreningens räkenskaper
 3. föra förteckning över delägande fastigheter, deras andelstal och ägare
 4. årligen till ordinarie föreningsstämma avge förvaltnings-berättelse över föreningens verksamhet och ekonomi.
 5. om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelad på olika verksamhetsgrenar och
  medlemmarnas andelar inte är lika stora i alla verksamhetsgrenarna,
  föra särskild redovisning för varje sådan gren
 6. i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om hur styrelsen ska sköta föreningens angelägenheter.
§ 10
Revision
För granskning av styrelsens förvaltning ska medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse 1 revisor och 1 suppleant. Revisionsberättelse ska överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.
§ 11
Räkenskapsperiod
Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden dec jan.
§ 12
Underhålls och
förnyelsefond
Till föreningens underhålls- och förnyelsefond ska årligen avsättas minst 10 000 kr.
Styrelsen ska upprätta en underhålls- och förnyelseplan. Den ska innehålla de upplysningar som är av betydelse för att fondavsättningarnas storlek ska kunna bedömas.
§ 13
Föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma ska årligen hållas under mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Styrelsen kan utlysa en extra föreningsstämma när den anser att det behövs.
I fråga om medlemmars rätt att begära en extra föreningsstämma gäller 47 § tredje stycket SFL.
Om föreningsstämman ska godkänna uttaxering ska styrelsen ge medlemmarna tillfälle att från det att kallelsen har skett ta del av en debiteringslängd, som visar det belopp som ska uttaxeras,
vad varje medlem ska betala och när betalning ska ske. Före ordinarie föreningsstämma ska dessutom en förvaltningsberättelse och en revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt en utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid.
§ 14
Kallelse till stämma,
andra meddelanden
Styrelsen kallar till föreningsstämma. Det ska ske genom brev/ebrev.
Kallelse ska ske senast 4 veckor före föreningsstämman. I kallelsen ska anges tid och plats för stämman, vilka ärenden som ska förekomma på stämman samt uppgift om den plats där de handlingar som anges i 13 § finns tillgängliga. Styrelsen ska även se till att andra meddelanden än kallelser kommer till medlemmarnas kännedom genom brev/ebrev.
§ 15
Motioner
En medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet.
En motion, som ska behandlas på ordinarie stämma, ska vara styrelsen tillhanda senast under januari månad.
Styrelsen ska bereda de motioner som kommit in och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltnings-berättelsen, se ovan under 13 §.
§ 16
Dagordning vid
stämma
Vid ordinarie stämma ska följande ärenden behandlas
 1. val av ordförande för stämman
 2. val av sekreterare för stämman
 3. val av två justerare
 4. styrelsens och revisorernas berättelser
 5. ansvarsfrihet för styrelsen
 6. framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
 7. ersättning till styrelsen och revisorerna
 8. styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
 9. val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter
 10. val av revisorer och suppleanter
 11. fråga om val av valberedning
 12. övriga frågor
 13. meddelande av plats där protokollet från stämman hålls tillgängligt.

Vid extra stämma ska ärendena under punkt 1, 2, 3, 6 och 13 behandlas.

§ 17
Fördelning av
uppkommet
överskott
Om stämman beslutar om att fördela överskott som uppkommit ska fördelning ske efter medlemmarnas andelar i samfälligheten.
§ 18
Stämmobeslut
Beslut fattas med acklamation om inte omröstning (votering) begärs. Ifråga om omröstning m.m. gäller 48, 49, 51 och 52 §§ SFL. Vid en omröstning ska de omständigheter angående rösträtt, andelstal,
ombud m.m. som har betydelse för röstresultatet antecknas i protokollet.
Personval ska ske med slutna sedlar om någon begär det.
§ 19
Flera verksamhets-
grenar
Om det gäller olika bestämmelser för skilda verksamhetsgrenar i fråga om skyldigheten att delta i kostnader ska inkomsterna och utgifterna för varje verksamhetsgren beräknas för sig.
Gemensamma inkomster och utgifter ska fördelas på verksamhetsgrenarna efter vad som är skäligt om inte annat anges nedan (se sista stycket).
Ska omröstning ske i en fråga som berör flera verksamhetsgrenar gemensamt har varje medlem en röst vid tillämpning av huvudtals-metoden. Detta gäller även om medlemmen ifråga har del i flera verksamhetsgrenar.
Vid tillämpning av andelstalsmetoden ska i motsvarande fall varje medlems röstetal räknas fram på följande sätt. Först reduceras medlemmens röstetal inom varje verksamhetsgren i förhållande
till verksamhetsgrenens andel i den gemensamma verksamhet omröstningen avser. Därefter läggs de reducerade röstetalen samman för varje medlem.
§ 20
Protokollsjustering,
tillgänglighållande
Protokollet från stämman ska justeras och hållas tillgängligt för medlemmarna senast två veckor efter stämman.